Akcje – instrumenty udziałowe rynku kapitałowego

Akcje są to emitowane przez spółki akcyjne instrumenty udziałowe rynku kapitałowego. Osoba nabywająca akcje staje się akcjonariuszem i może je odsprzedawać na rynku wtórnym innym inwestorom. Charakterystyczne dla nich jest to, ze poprzez zakup akcji inwestor staje się współwłaścicielem danej spółki. Jeśli firma emituje na przykład 1 milion akcji, natomiast inwestor wchodzi w posiadanie 30 tysięcy akcji oznacza to, że jego udział we własności spółki wynosi 3%.

Oprócz prawa własności akcjonariuszom, przysługuje kilka innych praw, które można podzielić na majątkowe i niemajątkowe (korporacyjne). Do praw majątkowych można zaliczyć:

  • – prawo do udziału w masie likwidacyjnej,
  • – prawo do udziału w zyskach firmy, inaczej prawo do dywidendy,
  • – prawo poboru, czyli prawo zakupu akcji nowej emisji.

Do praw korporacyjnych zalicza się przede wszystkim prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Jako współwłaściciele spółki akcjonariusze podejmują najważniejsze decyzje takie jak: wysokość dywidendy, czy decyzje o połączeniu z inną spółką. Kojonym prawem jest prawo do nadzoru i kontroli zarządzania spółką. Współwłaściciele mogą to czynić poprzez wybór swoich reprezentantów w Radzie Nadzorczej bądź wgląd w sprawozdania spółki.

Powyżej wymienione prawa dotyczą akcji zwykłych. Jednak oprócz nich na rynku występują również akcje uprzywilejowane. Właściciele takich akcji mogą posiadać dodatkowe trzy prawa. Pierwsze z nich dotyczy uprzywilejowania co do wysokości wypłacanej dywidendy. Akcjonariusz otrzymuje stałą kwotę niezależnie od decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Występuje również uprzywilejowanie co do głosu tzn. może on posiadać więcej niż jeden głos na WZA. Ostatnie prawo dotyczy udziału w masie likwidacyjnej – posiadacz akcji uprzywilejowanej ma pierwszeństwo do czerpania z tego zysków przed posiadaczami akcji zwykłych.

You may also like...