Co to jest biznesplan?

Celem skonstruowania biznesplanu jest analiza opłacalności danego przedsięwzięcia. Plan biznesowy tworzy się nie tylko na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, ale również zewnętrzne. W niektórych przypadkach jego sporządzenie jest warunkiem koniecznym np. do uzyskania kredytu czy dotacji. Biznesplan powinien być obiektywną i rzetelną oceną zarówno szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą wystartowanie z danym biznesem.

Czym jest i co powinien zawierać biznesplan?

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności poszczególne elementy biznesplanu mogą się od siebie różnić. Zasadniczo, biznesplan powinien zawierać dane odnoszące się do przewidywanych wyników finansowych i podejmowanych działań biznesowych. Co więcej, powinna się w nim znajdować strategia odnosząca się do zaplanowanych w przyszłości działań i przewidywane skutki ich podjęcia. Celem tworzenia tego typu dokumentacji jest również uzasadnienie zamierzeń i wykazanie, że osoba prowadząca biznes ma niezbędne do tego umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Ta obiektywna i szczegółowa analiza przedsięwzięcia powinna zawierać również przewidywane wyniki finansowe i ocenę szans rozwoju w danej branży przy obecnie funkcjonującej konkurencji.

Jak przygotować biznesplan?

Przygotowując biznesplan, należy kierować się kilkoma ważnymi wytycznymi. Przede wszystkim powinien on być sporządzony kompleksowo i z myślą o długofalowych działaniach. Powinien uwzględniać zarówno obecną sytuację, jak i przewidywane skutki podejmowanych działań. Oprócz tego biznesplan musi być elastyczny i zakładać możliwość zmiany wariantu działań strategicznych. Musi również opierać się na rzetelnej i możliwie jak najdokładniejszej analizie, która bazuje na wiarygodnych danych. Aspekty poruszane w biznesplanie powinny obejmować urządzenie struktur organizacyjnych, konieczne nakłady i źródła finansowania. Biznesplan musi być też czytelny, dzięki czemu możliwe będzie wyciąganie przejrzystych informacji z jego treści.

Kiedy przygotowanie biznesplanu jest konieczne?

Stworzenie biznesplanu jest nie tylko wskazówką i swoistym drogowskazem działania dla samego przedsiębiorstwa. Jego stworzenie często jest uzasadnione koniecznością przedłożenia go potencjalnym inwestorom i partnerom biznesowym, czy też podmiotom, od których decyzji zależy dalsza działalność. Mowa tutaj o organach samorządowych i państwowych, czy bankach udzielających kredyty. Biznesplan jest źródłem informacji o danym przedsiębiorstwie i może stanowić podstawę wielu ważnych decyzji, kluczowych dla działania.