Czym są obligacje?

Niepewna sytuacja na rynkach oraz wysoka inflacja skłania wiele osób do poszukiwania nowych sposobów lokowania oszczędności. Jedną z ciekawszych opcji, pozwalających na zabezpieczenie zgromadzonych środków przed utratą wartości pieniądza, są niektóre rodzaje obligacji. Co warto wiedzieć o tej klasie aktywów finansowych?

Czym są obligacje?

Obligacje to rodzaj papieru wartościowego, potwierdzający zaciągnięcie zobowiązania finansowego. Emitent obligacji stwierdza za jej pomocą, że uznaje się za dłużnika osoby lub instytucji, która daną obligację posiada (obligatariusza). Wiele spośród obligacji można nabyć zarówno od emitenta, jak i od innych obligatariuszy, a zmiana właściciela takiego papieru wartościowego nie wpływa na charakter zobowiązania. Co więcej, obligacje mogą być przedmiotem obrotu giełdowego.

Ważnym dokumentem, z którym należy zapoznać się przed zakupem obligacji, jest ich list emisyjny, określający najważniejsze parametry oferty. Należą do nich przede wszystkim:

  • cena emisyjna,
  • oprocentowanie lub sposób jego obliczania,
  • termin wykupu obligacji, czyli moment, w którym emitent zwróci posiadaczowi obligacji kwotę zaciągniętego kredytu.

Emitenci obligacji

Emitentów obligacji można podzielić na kilka grup, które różnią się przede wszystkim poziomem ryzyka.

Skarb Państwa

Do największych emitentów obligacji należy niewątpliwie Skarb Państwa, a jego papiery można zaliczyć do najstabilniejszych aktywów inwestycyjnych. Szczególną popularność zdobywają w ostatnim czasie obligacje, skierowane do inwestorów indywidualnych (obligacje detaliczne), których niektóre rodzaje indeksowane są inflacją. Do ich zakupu nie jest konieczne posiadanie konta maklerskiego, a cała obsługa odbywa się poprzez sieć sprzedaży PKO BP.

Obligacje Skarbu Państwa, których emisje były w przeszłości skierowane do inwestorów instytucjonalnych, można nabyć na rynku wtórnym. W tym wypadku posiadanie rachunku maklerskiego będzie jednak niezbędne.

Gminy i samorządy

Samorządy różnych szczebli stosunkowo często są emitentami obligacji. Uzyskane z tego tytułu środki używane są zwykle jako element finansowania projektów budowy infrastruktury. Ten typ obligacji uznawany jest za stosunkowo bezpieczną lokatę kapitału, jednak by je nabyć należy posiadać konto maklerskie. Problemem bywa niska płynność aktywów tego typu oraz ich niewielka dostępność

Przedsiębiorstwa

Najbardziej ryzykownym typem obligacji są papiery emitowane przez firmy – tak zwane obligacje korporacyjne. Adresatem ich emisji są przede wszystkim inwestorzy instytucjonalni. Z wyższym ryzykiem związana jest oczywiście możliwość osiągnięcia wyższych zysków z inwestycji.