Inflacja – czym jest to zjawisko?

Najprostszą definicją inflacji jest znacząca utrata wartości pieniądza, połączona z utrzymującym się przez dłuższy czas wzrostem cen. W takiej sytuacji najczęściej dochodzi do dużego wzrostu podaży pieniądza oraz zwiększenia szybkości jego obiegu. 

Jakie są przyczyny inflacji?

Przyczyny inflacji mogą być różne. Do najpopularniejszych i najistotniejszych zaliczają się:

 • konieczność finansowania deficytu budżetowego, będącego następstwem kłopotów finansowych państwa,
 • nadmierny wzrost płac,
 • duży wzrost cen surowców energetycznych,
 • ograniczenie podaży dóbr,
 • zmonopolizowanie rynku,
 • wysokie obciążenia podatkowe

Procesy inflacyjne można podzielić na kilka kategorii, kierując się stopniem ich natężenia. Stosując to kryterium, wyróżnia się inflację:

 • pełzającą – utrzymującą się w przedziale kilku procent w skali roku, nie powodującą zakłóceń w procesach gospodarczych, poddającą się kontroli,
 • kroczącą – oscylującą w granicy kilkunastu procent, zaczynająca wymykać się spod kontroli,
 • galopującą – procent wzrostu cen sięga liczb dwucyfrowych, wzrost gospodarczy zostaje zahamowany, mogą pojawić się napięcia w społeczeństwie, które będą prowadzić np. do strajków,
 • hiperinflację – pieniądz błyskawicznie traci na wartości, przy jednoczesnym gwałtownym wzroście cen; przyczyną jest zwykle inflacjogenne finansowanie wydatków budżetowych przez państwo

Czym skutkuje pogłębiająca się inflacja?

Inflacja nie jest pożądanym zjawiskiem, ponieważ niesie ze sobą szereg negatywnych konsekwencji, źle wpływających nie tylko na gospodarkę, ale też na kondycję całego społeczeństwa. Wśród skutków inflacji, należy wymienić przede wszystkim:

 • ograniczenie produkcji, a co za tym idzie – brak możliwości rozwoju gospodarki,
 • wyższe dochody nominalne,
 • niemożność realnego zaplanowania zysków,
 • negatywne zachowania społeczne, takie jak np. strajki i agresywne domaganie się wzrostu płac,
 • niestabilność, uniemożliwiająca bezpieczne prowadzenie działalności gospodarczej,
 • spadek wartości pieniądza, a co za tym idzie, również zaufania do niego,
 • trudności w rozliczaniu międzynarodowych transakcji,
 • obniżenie wartości oszczędności, które nie zostały zabezpieczone, tj. albo znajdują się w tzw. „kieszeni,” albo zostały umieszczone na nisko oprocentowanych lokatach

Wzrost inflacji jest niepokojącym zjawiskiem, wywołującym niepokój społeczny i hamującym rozwój gospodarczy państwa, w którym występuje. Dodatkowym problemem inflacji jest to, że jest to zjawisko, które trudno zatrzymać, kiedy już się rozpędzi i wymknie spod kontroli. 

Podobne wpisy