Czym różni się kredyt od pożyczki?

Kredyt oraz pożyczka często używane są naprzemiennie. Nie oznaczają one tego samego. Te dwa słowa wiążą się z zadłużeniem. Jednak kredyt od pożyczki, różni się zarówno pod względem prawnym, jak i pod względem ekonomicznym.

hipotekaWedług prawa bankowego, kredyt może być udzielony tylko przez bank. Kapitał, przeznaczony na udzielanie kredytów nie należy do banków, lecz pochodzi z depozytów uzyskanych od klientów. Z kolei, pożyczki może udzielić osoba fizyczna oraz osoba prawna. Istniej jednak jeden warunek co do pożyczki. Pożyczane środki muszą należeć do pożyczkodawcy. Z tego powodu pożyczki nie podlegają prawu bankowemu, a kodeksowi cywilnemu.rata kredytuhipoteka

Umowa o kredyt zawsze zawiera termin spłaty zobowiązania. Jeśli chodzi o pożyczkę, nie ma nakazu podania konkretnej daty spłaty zobowiązania. W momencie przekazania pożyczki pożyczkobiorcy, staje się on właścicielem pożyczanych środków. Osoba udzielająca pożyczkę nie może wpływać na to, jak środki będą wykorzystane.

Bank udzielając kredytu, przekazuje kredytobiorcy na pewien okres kwotę do dyspozycji. Tym razem, inaczej niż w przypadku pożyczki, kredytobiorca nie staje się właścicielem przekazywanych środków. Kredyt uznaje się, jako bezgotówkowy pieniądz bankowy i jest on przelewany na rachunek podany przez klienta. W ten sposób, prawo bankowe definiuje kredyt bankowy. Dlatego zadłużenie pochodzące z karty kredytowej, według prawa, nie powinno być traktowane jako kredyt.

Inną różnica w charakterystyce kredytu i pożyczki jest cel przeznaczenia. Umowa o kredyt jasno określa na co jest udzielany kredyt. Kredyt może być gotówkowy – zostanie on wtedy udzielony na konsumpcję bieżącą. Może także być kredytem hipotecznym – przeznaczonym na zakup mieszkania lub kredytem samochodowym – przyznanym na kupno samochodu. Co do pożyczki, istnieje swoboda wykorzystania pożyczonych środków.bank w Polsce

Zaciągnięcie kredytu wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Są to m.in.: oprocentowanie; prowizje pobierane przez banki lub inne usługi, które są wymagane przy zaciąganiu kredytu. Jest to zysk banku wynikający z jego charakteru działalności, określonego szczegółowo w prawie bankowym. Pożyczka może zostać udzielona nieodpłatnie. Tzn. osoba udzielająca pożyczki może nie żądać od pożyczkobiorcy dodatkowych opłat.

Umowa o kredyt jest zawsze zawierana na piśmie. Pożyczka, jeśli jej wysokości nie przekracza 500 zł, może zostać udzielona bez pisemnej umowy. Powyżej tej kwoty, kodeks cywilny wymaga podpisania umowy „na papierze”.

You may also like...